Oslo – Kommunale etater

 • Oslo15Barne- og familieetaten (BFE) koordinerer det barnevernfaglige arbeidet i kommunen. Barnevernet ligger til bydelene og BFE tilbyr også tjenester. Etaten består av:
  • fem barnevernsentre med flere tjenestesteder under seg
  • avdeling for bolig og avlastning
  • hovedadministrasjon
 • Beredskapsetaten skal sørge for kommunens beredskapsmessige plikter i krig og fred og betjener primært kommunens egne virksomheter. Den har 4 ansatte og ledes av beredskapssjefen. Etaten er sertifisert som miljøfyrtårn. Blant ansvarsområdene er:
  • vedlikehold av offentlige tilfluktsrom
  • Represemterer Oslo kommune i Kontaktgruppe for forebygging av terrorhandlinger
  • Deltar i «Interkommunalt aksjonsutvalg mot akutt forurensning» (IUA)
  • Beredskapsmessig samarbeid innad og utad, bl.a. med statlige etater og med 31 europeiske hovedsteder (PROCAPITES &ndash (project (PROtect CAPital cITiES))
 • Brann- og redningsetaten (OBRE) er inndelt i 4 avdeling der utrykningsavdelingen er den største. Annen virksomhet:
  • Brannforebyggende avdeling med 66 ansatte
 • Byantikvaren ivaretar med sine 17 ansatte de antikvariske interesser og var den første etat av sitt slag da etaten ble opprettet i 1956. Etaten er delegert statlig myndighet i henhold til lov om kulturminner. Diverse funksjoner:
  • Uttalelsesinstans i byggesaker, rivesaker og reguleringsplaner
  • Byantikvarens arkiv har dokumentasjon knyttet til Oslos kulturminner
  • Administrer tilskuddsordning for istandsettelse av verneverdige og fredede bygninger
  • Har vedtaksmyndighet etter kulturminneloven og kan vedta midlertidig fredning
 • Bystyrets sekretariat er en etat direkte underlagt ordføreren og bystyret.

Kommunale foretak

 • Arbeidstreningsbedriften Oslo KF, direktør Kari-Anne Mathisen.
 • Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier og forvalter boliger. Organisasjonen har 103 ansatte og forvalter 10 600 boliger. Formålet er å:
  • Skaffe boliger til personer som kommunen ønsker å tilgodese med kommunale boliger. Det er bydelene som tildeler boliger.